Monday, 21 May 2012

Latihan Bab 1~Asas Kepada Perdagangan

BAB 1: ASAS KEPADA PERDAGANGAN

SPM 2007
 
 KEPERLUAN DAN KEHENDAK
 
1. Nyatakan dua perbezaan antara keperluan dan kehendak.          (4 markah)
 
 SPM 2006
 
1. Hierarki keperluan Maslow terdiri daripada tiga tahap.
    Huraikan ketiga-tiga tahap tersebut.                                         (8 markah)

SPM 2009
 
1.Huraikan Hierarki Keperluan Maslow berikut:
 
    i) Keperluan fisiologi                                                           (3 markah)
    ii) Keperluan sosial                                                              (3 markah)

Thursday, 10 May 2012